Gronduitgifteproces

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard d.d. 25 april 2023

Indien voor een nieuwe uitgifte van een of meerdere kavels een afwijkende selectieprocedure wordt vastgesteld, dan zal de selectieprocedure voor de betreffende kavel(s) hier op de website worden gepubliceerd.

Voor de overige kavels geldt dat het volgende standaard gronduitgifteproces wordt doorlopen.

Eind 2013 is de inschrijving voor de aankoop van grond in Nieuw Reijerwaard van start gegaan en vanaf 2015 was de eerste bouwgrond beschikbaar voor bedrijven. Hierna heeft de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (hierna: GRNR) met belangstellenden op volgorde van aanmelding (dus volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’) de volgende stappen doorlopen:

 • Interesse (kennismakingsgesprek en oriëntatie)
 • Informatiepakket GRNR (standaardmodellen en vaste grondprijzen)
 • Haalbaarheidstoets PvE:
  1. Inpassing ruimtebehoefte (m²) – passend kavel beschikbaar?
  2. Ruimtelijk kader – passend in Provinciaal Inpassingsplan?

Indien deze beide vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, volgt een kavelaanbieding met achtereenvolgens het aanbieden van de volgende overeenkomsten die worden opgesteld op basis van onze modelovereenkomsten:

 • de voorreserveringsovereenkomst,
 • de reserveringsovereenkomst, en
 • de koopovereenkomst.

Op basis van de getekende koopovereenkomst en onze model akte van levering vindt  de levering van de betreffende kavel plaats.

Inmiddels zijn alle kavels geleverd, verkocht, in (voor)reservering of is een kavelaanbieding in voorbereiding. Partijen die nog interesse hebben kunnen zich na aanmelding via een wachtlijstformulier op de wachtlijst laten plaatsen, voor het geval er een kavel vrijkomt. Indien dat het geval is wordt door GRNR de betreffende kavel aangeboden aan de eerstvolgende passende gegadigde op de wachtlijst. Hierbij geldt dat bedrijven die passen binnen het Provinciaal Inpassingsplan voorrang hebben op bedrijven die niet passen.

Voor het opvragen van het wachtlijstformulier stuurt u een e-mail naar: info@nieuwreijerwaard.eu.

 


1 Voorreservering

A Voorreservering

 • Kosten: Voorreserveringsvergoeding afhankelijk van kavelgrootte en termijn van voorreservering, startend bij € 10.000,- exclusief btw. Deze kosten worden later verrekend met de koopsom. Ze worden niet terugbetaald indien de ontwikkeling niet doorgaat.
 • Standaardtermijn van 6 maanden.

Als u zich kunt vinden in de aanbieding, stellen wij de voorreservingsovereenkomst op en leggen deze aan u voor. Indien beide partijen akkoord zijn, wordt een moment ingepland voor ondertekening van de voorreservering.

B Publicatie voorgenomen verkoop

Na ondertekening van de voorreserveringsovereenkomst en uiterlijk bij het aangaan van de koopovereenkomst publiceren wij de voorgenomen verkoop op onze website (klik hier voor eerdere publicaties).

C Uitwerking

In de zes maanden na ondertekening van de voorreservering heeft u de gelegenheid uw plan verder uit te werken en te onderzoeken of uw plan haalbaar is. Wij geven daarvoor de benodigde handvatten mee. In deze periode zullen regelmatig overleggen plaatsvinden over uw plan met onder andere de stedenbouwkundige supervisor van Nieuw Reijerwaard, de adviseur duurzaamheid en de projectleider civiele techniek schetsontwerp (SO) legt u voor aan de gemeente Ridderkerk in een vooroverleg.

 


2 Reservering

A Reservering

 • Kosten: Reserveringsvergoeding 2,5% van de koopsom (exclusief BTW). Deze kosten worden later verrekend met de koopsom. Ze worden niet terugbetaald indien de ontwikkeling niet doorgaat.
 • Standaardtermijn van 6 maanden.

Indien aan de voorwaarden van de voorreservering is voldaan en de uitvoering van uw plan haalbaar is, wordt de reserveringsovereenkomst opgesteld en aan u voorgelegd. Ook hiervoor geldt dat er een afspraak wordt ingepland om de reserveringsovereenkomst te ondertekenen.

B Uitwerking

Gedurende de reserveringsperiode krijgt u de gelegenheid om uw plan uit te werken tot een zogenaamd definitief ontwerp (DO). Naast de verdere concretisering van uw plannen maken we afspraken over de planning, de concrete invulling van deelname aan parkmanagement, sociale ambitie en (duurzame) energie.

C Omgevingsvergunning

Vervolgens kunt u de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Ridderkerk. De gebruikelijke termijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning is acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze zes weken ter inzage gelegd.

 


3 Koopovereenkomst

A Koopovereenkomst

 • Kosten: U betaalt binnen vier weken een waarborgsom of stelt een bankgarantie van 10% van de koopsom.
 • Maximaal een jaar tot levering van de kavel of indien dat moment eerder plaatsvindt binnen vier weken na verkrijgen onherroepelijke omgevingsvergunning.

Nu uw plannen zijn uitgewerkt en getoetst en alle bijkomende afspraken zijn gemaakt, stellen wij een koopovereenkomst op en leggen deze aan u voor. Ook voor de ondertekening van de koopovereenkomst wordt een afspraak ingepland.

 


4 Levering en bouw

A Notariële levering

 • Kosten: Koopsom met de daarover verschuldigde BTW en de overige aan de overdracht verbonden kosten en belastingen. De verschuldigde kosten worden verrekend met de betaalde voorreserveringsvergoeding en reserveringsvergoeding.

Op basis van de getekende koopovereenkomst kan de juridische levering bij de notaris plaatsvinden en leveren wij de kavel op conform de gemaakte afspraken.

B Start bouw

Na aktepassering kunt u starten met de realisatie van het nieuwe pand. Hartelijk welkom op Dutch Fresh Port!

 

Meer info?
Neem contact op via mail of bel
Geef je mening