Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De ontwikkeling Nieuw Reijerwaard is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

Wat is een gemeenschappelijke regeling?
Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen verschillende overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. In het geval van de GR Nieuw Reijerwaard gaat het om een samenwerkingsverband tussen de gemeente Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. In een gemeenschappelijke regeling maken deelnemers afspraken over hun onderlinge samenwerking en wordt bepaald hoe taken en bevoegdheden centraal worden uitgevoerd.

De gemeenschappelijke regeling bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur (die het algemene beleid van de gemeenschappelijke regeling in de gaten houdt), een dagelijks bestuur (die leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken) en eigen ambtelijke ondersteuning. Het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden of collegeleden van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt vervolgens gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. De ambtelijke ondersteuning wordt veelal aangestuurd door een eigen directeur.

Wat wordt er in een gemeenschappelijke regeling geregeld?
In een gemeenschappelijke regeling wordt in ieder geval vermeld welke belangen er behartigd worden, welke bevoegdheden er door de aangesloten gemeenten overgedragen worden en wordt de samenstelling van de besturen geregeld. Voorts wordt er in een gemeenschappelijke regeling vermeld hoe omgegaan wordt met een verzoek van een raadslid om inlichtingen. Tevens wordt dan ingegaan op de wijze hoe de inlichtingen verstrekt worden. Verder gaat de regeling in op de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, wanneer de begroting en de rekening opgesteld worden en hoe de regeling gewijzigd of opgeheven kan worden.

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is namens de deelnemende partijen het aanspreekpunt over alles wat betrekking heeft op de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard.

Openbaarheid van vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, vergelijkbaar met vergaderingen van de gemeenteraad. Op de website kunt u de actuele kalender raadplegen voor de datum, agenda en bijhorende stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur. U kunt ook de vergaderingen live volgen via internet en later nog eens terugluisteren.

Meer info?
Neem contact op via mail of bel
Geef je mening