Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

10 oktober 2012, nummer 4

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan provincie

De planning is dat op 30 oktober het ontwerpinpassingsplan voor Nieuw Reijerwaard wordt besproken in Gedeputeerde Staten (GS). Als GS op deze datum het ontwerpinpassingsplan vaststelt, wordt het ontwerpinpassingsplan voor iedereen ter inzage gelegd in de periode 8 november tot en met 20 december. U vindt hierover meer informatie op de website van de provincie.

 

De provincie geeft u daarnaast de mogelijkheid om op locatie het ontwerpinpassingsplan in te zien op maandag 19 november. Het ontwerpinpassingsplan zal ‘tentoongesteld’ worden zodat u het goed kunt bekijken. Er wordt geen algemene presentatie gegeven. U kunt vragen stellen aan de medewerkers van de provincie die tijdens de avond aanwezig zijn. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij de provincie. Provinciale Staten van de provincie zullen het plan uiteindelijk vaststellen.

 

 

 
website
 

De provincie Zuid-Holland heeft de begroting 2012 en 2013 van de GRNR goedgekeurd. De provincie moet als toezichthouder goedkeuring verlenen aan de begroting van de GRNR. Dat is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De plannen voor Nieuw Reijerwaard zijn gebaseerd op een financieel sluitend plan. De financiën worden gemonitord en keuzes worden op basis van de gevolgen voor de financiën gemaakt. De GRNR maakt keuzes ‘met de hand op de knip’. De begroting is financieel sluitend, elke keuze wordt hierop afgestemd en mag niet leiden tot een kostenverhoging.

  sorteren  
 

 

 

vergaderingen van het algemeen bestuur
sorteerders  

Op maandag 8 oktober heeft het algemeen bestuur van de GRNR (AB) een openbare vergadering gehouden. Doorgaans staat het audioverslag de dag erna integraal online en kunt u de vergadering beluisteren via de website. Na enkele dagen is het verslag geïndexeerd en kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen. Tijdens de vergadering zijn de data voor de vergaderingen van het AB in 2013 vastgesteld. In principe steeds op maandagmiddag om 17.00 uur. De agenda, stukken en het precieze tijdstip vindt u uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering op www.nieuwreijerwaard.eu.
De vergaderingen zijn in 2013 op:

18 februari 2013, 8 april 2013, 17 juni 2013,
23 september 2013, 18 november 2013.

 

 

 
 

website
In de afgelopen periode zijn twee leegstaande woningen in Nieuw Reijerwaard gekraakt. Voor beide gevallen is aangifte gedaan bij de politie. De komende periode verhuizen mensen uit het gebied, wordt er gesloopt, onderzoek gedaan en vindt bodemsanering plaats. Het is misschien niet altijd duidelijk wie wel of niet in het gebied hoort. Wanneer u op Nieuw Reijerwaard dingen ziet die niet horen, vragen wij u om de politie te informeren.

 
 

 

 

meningsvorming derde ontsluiting

In de afgelopen periode is, op verzoek van gedeputeerde Veldhuijzen, in de raden van Barendrecht en Ridderkerk gesproken over het standpunt ten opzichte van de derde ontsluiting voor Nieuw Reijerwaard. Beide raden hebben een brief verzonden aan de gedeputeerde om hun standpunt kenbaar te maken. De gemeenteraad van Barendrecht is voorstander van de derde ontsluiting, een meerderheid van de gemeenteraad van Ridderkerk is hierop tegen. Hier vindt u de brief van de gemeenteraad van Barendrecht aan de gedeputeerde, hier vindt u de brief van de gemeenteraad van Ridderkerk. Het standpunt van de GRNR is geformuleerd in het GRNR-advies aan de provincie inzake het voorontwerpinpassingsplan.

vrachtwagens

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu