Historie

Datum

Gebeurtenis

December 2005

Het RR2020 is op 12 oktober 2005 door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgesteld als streekplan en op 9 november 2005 door de regioraad van de stadsregio Rotterdam als regionaal structuurplan. RR2020 is een afkorting van Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam.

 

Eén van de programma’s die het RR2020 noemt, betreft de ontwikkeling rond de Ridderster:

ontwikkeling van bedrijventerreinen op drie locaties (Cornelisland, Bolnes, Reijerwaard) en groene verbindingen tussen het stedelijk gebied en het oostelijk deel van regiopark IJsselmonde; waaronder specifieke aandacht voor de inrichting en ontwikkelingsstrategie voor Reijerwaard (waaronder de gemengde bestemming glastuinbouw en bedrijventerrein en een groene verbinding).

 

Nieuw Reijerwaard is opgenomen als zoeklocatie voor 50 ha bedrijventerreinen; op Bolnes is 40 ha bedrijventerrein geprojecteerd. In Nieuw Reijerwaard is tevens glastuinbouw toegestaan.

 

In RR2020 is ook 150 ha bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard opgenomen.

De stadsregio stelt een verkenningennotitie op om de ontwikkelingen rond de Ridderster in beeld te brengen.

20 juni 2007

De stadsregio heeft een startnotitie opgesteld: ‘Verkenning koers, kansen en opgaven Ridderster’. Daarin worden de eerste contouren voor de ontwikkeling rond de Ridderster geschetst.

Zomer 2007 - februari 2008

Het gemeentebestuur van Ridderkerk vraagt adviesbureau BVR een second opinion op te stellen rond de Ridderster en op de startnotitie. De second opinion is neergelegd in een rapport van 27 februari 2008.

BVR adviseert:
een thematisch en duurzaam gebiedsconcept rond AGF-cluster te ontwikkelen. Elementen van dit gebiedsconcept zijn:

 • beeldbepalend en innovatief karakter
 • meervoudig ruimtegebruik
 • ecologische en economische netwerken
 • duurzaam watersysteem
 • duurzame (wind)energie
 • het regionale landschap, de regionale wegenstructuur, de lokale netwerken en recreatieve structuren mee te ontwikkelen.
 • de landschappelijke zone te versterken en te streven naar stedelijkheid rond IJsselmondse knoop.
 • in te zetten op kennisintensieve en arbeidsintensieve werkgelegenheid (in het AGF-cluster)

De second opinion wordt betrokken bij de beraadslagingen van de raad van Ridderkerk op 9 oktober 2008

Maart 2008

De Ministerraad besluit om de aanleg van 120 hectare havengerelateerd, bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard op de korte termijn niet mogelijk te maken/niet door te zetten. Het Kabinet is van mening dat de locaties Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk en WDO te Dordrecht ontwikkeld kunnen worden als alternatief voor de Hoeksche Waard. Het Kabinet heeft de regionale partners uitgenodigd om binnen een half jaar een businesscase te maken voor versnelde realisatie van de locatie Nieuw Reijerwaard en WDO, waarin punten als bereikbaarheid, milieu, landschappelijke inpassing en financiële haalbaarheid zijn onderzocht en financieel doorvertaald.

Maart 2008 - januari 2009

Er wordt op ambtelijk niveau onder verantwoordelijkheid van de stadsregio Rotterdam gewerkt aan de invulling van de door het Kabinet gestelde vraag om een businesscase op te stellen.

9 oktober 2008

De gemeenteraad van Ridderkerk gaat akkoord met de herontwikkeling van Nieuw Reijerwaard en stemt in met de ontwikkeling van het gebied naar een bedrijventerrein onder voorwaarden. De randvoorwaarden voor de herontwikkeling luiden ondermeer:

 1. Waarborg woon- en leefmilieu Rijksstraatweg en inpassing monumentale boerderij Voorweg 2;
 2. Verdere toename milieubelasting voorkomen;
 3. Bestemd voor arbeidsintensieve bedrijven in AGFsector;
 4. Duurzaam inrichten terrein,
 5. Beperken tot gedeelte A15/A16, Blaakwetering en Rijksstraatweg;
 6. Tuinders zoveel mogelijk in staat stellen hun bedrijf elders voort te zetten;
 7. Aanleg wachtparkeerplaats met zo min mogelijk overlast voor Rijksstraatweg;
 8. Infrastructuur aanpassen, verbetering IJsselmondse knoop;
 9. Bolnes Zuid geen regulier bedrijventerrein, maar landschappelijke inbedding;
 10. Bewoners van Rijksstraatweg en Rijsoord actief betrekken bij verdere ontwikkeilng, met name bij inrichting groene zone achter woningen;
 11. Bewoners actief informeren over verzoek planschade.  

Verder stemt de raad in met het gezamenlijk realiseren met Barendrecht en Rotterdam.

Klik hier voor de exacte inhoud van het amendement.

28 januari 2009

In een brief aan de ministers van Economische Zaken en VROM geven de samenwerkende partijen – de gemeente Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam NV – aan dat een realistische en uitvoerbare snelle realisatie van de locaties Nieuw Reijerwaard en WDO  mogelijk moet zijn.
De brief is ondertekend door de colleges van Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk en Dordrecht, het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam en de regio  Drechtsteden en de directie van het Havenbedrijf Rotterdam. Bijlage is de businesscase, gedateerd 30 oktober 2008, voor Nieuw Reijerwaard. In de brief wordt een verzoek gedaan aan Rijk en provincie om toereikende condities te scheppen om de versnelde ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard mogelijk te maken. Dit is de start van onderhandelingen die uiteindelijk in november 2009 leiden tot de ondertekening van de bestuursovereenkomst Nieuw Reijerwaard.

5 juni 2009

De gemeenteraad van Ridderkerk stelt de Structuurvisie 2020 vast, waarin de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is meegenomen.

12 november 2009

De ondertekening bestuursovereenkomst Nieuw Reijerwaard vindt plaats op het ministerie van Economische Zaken in aanwezigheid van de minister, de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, het college van Ridderkerk en wethouder Ruimtelijk Ordening van Barendrecht. De wethouder van Rotterdam was verhinderd en heeft eerder die dag getekend.

Van links naar rechts: Bas Nootenboom (wethouder Barendrecht), Maria van der Hoeven (minister Economische Zaken), Maarten den Boef (wethouder Ridderkerk) en Joop Evertse (gedeputeerde Zuid-Holland)

Van links naar rechts: Bas Nootenboom (wethouder Barendrecht), Maria van der Hoeven (minister Economische Zaken), Maarten den Boef (wethouder Ridderkerk) en Joop Evertse (gedeputeerde Zuid-Holland).

Van links naar rechts: Peter de Koning (wethouder VVD Ridderkerk), Jon Hermans – Vloedbeld (burgemeester Ridderkerk), Maria van der Hoeven (minister Economische Zaken), Maarten den Boef (wethouder CDA Ridderkerk), Heleen van den Berg (wethouder CU Ridderkerk) en Ted Blesgraaf ( wethouder PvdA Ridderkerk)

Van links naar rechts: Peter de Koning (wethouder VVD Ridderkerk), Jon Hermans – Vloedbeld (burgemeester Ridderkerk), Maria van der Hoeven (minister Economische Zaken), Maarten den Boef (wethouder CDA Ridderkerk), Heleen van den Berg (wethouder CU Ridderkerk) en Ted Blesgraaf ( wethouder PvdA Ridderkerk)
 
In de overeenkomst is in de overwegingen de wijziging van de bestemming van Bolnes Zuid opgenomen, en die is later ook door de provincie verwerkt in de provinciale structuurvisie. In de overeenkomst zijn de subsidiebedragen van rijk en provincie vastgelegd, is vastgelegd dat het resterende berekende tekort in de grondexploitatie voor rekening en risico van de drie gemeenten komt en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen opgenomen voor de aansluiting van het gebied op het rijkswegennet.

1 maart 2010

De ondertekening van de Overeenkomst op Hoofdlijnen door de colleges van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam, waarin de hoofdlijnen van de samenwerking rond Nieuw Reijerwaard zijn opgenomen.

In deze overeenkomst is afgesproken en geborgd

 • Dat de grondexploitatie in ieder geval sluitend moet zijn (er mag geen financieel tekort ontstaan).
 • Dat partijen op gelijkwaardige basis participeren en dat daar een entiteit/ een rechtspersoon voor wordt opgericht. Eventuele winst of verlies in de grondexploitatie wordt op basis van die gelijkwaardigheid verdeeld: ieder een derde.
 • Dat het terrein in ieder geval tot 2020 gereserveerd wordt voor de agro/vers/foodsector.

Daarnaast is een aantal procesafspraken opgenomen voor de fase dat er nog geen rechtspersoon is waarin de afspraken geformaliseerd worden. In de Overeenkomst op Hoofdlijnen wordt uiterlijk 2010 een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten voorzien.

3 maart 2010

Gemeenteraadsverkiezingen.

Maart 2010 - februari 2011

Er vinden gesprekken plaats tussen provincie, stadsregio, Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam in wisselende samenstelling om de binnen Ridderkerk gewijzigde politieke verhoudingen en de gevolgen daarvoor voor Nieuw Reijerwaard te bespreken. Gesprekken vinden plaats in wisselende samenstelling.

Uiteindelijk leiden deze gesprekken tot de conclusie van het gemeentebestuur van Ridderkerk, dat zij niet in staat en bereid zijn mee te werken aan de uitvoering van Nieuw Reijerwaard, zoals is opgenomen in de bestuursovereenkomst van 12 november 2009.

In december 2010 heeft zowel een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gedeptueerde van de provincie en een tweetal overleggen tussen het DB van de stadsregio en het college van Ridderkerk. Daarin is het standpunt van het college van Ridderkerk bevestigd.

De stadsregio heeft geconcludeerd dat er voor hen geen mogelijkheden waren om de realisatie van Nieuw Reijerwaard zeker te stellen. De stadsregio heeft uiteindelijk de provincie gevraagd het haar beschikbare instrumentarium in te zetten, om tot realisatie te kunnen overgaan. De gedeputeerde heeft in 2010 de bestuurlijke overleggen bijgewoond en heeft het proces nauwlettend gevolgd.

11 januari 2011 hebben Gedeputeerde Staten besloten de procedure tot vaststelling van een provinciaal inpassingsplan vast te stellen en te starten met gesprekken met de gemeenten Rotterdam en Barendrecht ter voorbereiding op een mogelijke grenscorrectie.

17 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk in een extra raadsvergadering ingestemd met het standpunt van het college van Ridderkerk om onvoorwaardelijke uitvoering te geven aan de bestuursovereenkomst van 12 november 2009 en de Overeenkomst op Hoofdlijnen van 1 maart 2010 en binnen enkele maanden afspraken te maken over de realisatie van Nieuw Reijerwaard. In overleg met de provincie is overeengekomen dat de provincie een inpassingsplan maakt.

13 mei 2011

Ondertekening Procesafspraken Nieuw Reijerwaard. De drie gemeenten, stadsregio en de provincie leggen de afspraken vast, zoals die tussen partijen overeen gekomen zijn in het overleg dat in januari/februari 2011 heeft plaatsgehad.

De overeenkomst legt de relatie tussen het inpassingsplan en de ontwikkeling en realisatie van de locatie vast. De basis ligt in de Overeenkomst op Hoofdlijnen, zoals die 1 maart 2010 is getekend en legt verder de rol van de provincie met betrekking tot het inpassingsplan vast. De afspraken tussen de gemeenten worden verwerkt in een gemeenschappelijke regeling.

September 2011 - november 2011

Elk van de drie gemeenteraden stelt de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) vast en kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die in het Algemeen Bestuur van de GRNR zitting nemen.

Daarnaast wordt aan de GRNR een aanvullende overeenkomst/ nadere opdracht meegegeven, waarin de Overeenkomst op Hoofdlijnen is vertaald en waarin de verschillende amendementen van de afgelopen jaren zijn verwerkt.

1 januari 2012

De Gemeenschappelijkse Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) treedt in werking.

Maart 2012 tot mei 2012

MER, notitie detailniveau en reikwijdte liggen ter inzage tot 23 april 2012 en worden, samen met het voorontwerpinpassingsplan voor advies voorgelegd bij onder andere de gemeenteraad van Ridderkerk en Barendrecht en bij het Algemeen Bestuur van de GRNR.

 

Op 15 maart 2012 houdt de provincie Zuid-Holland een informatieavond over het inpassingsplan. Verslag is hier beschikbaar.

6 november 2012

Vaststelling ontwerpinpassingsplan, MER en exploitatieplan dor Gedeputeerde Saten.

Vaststelling ontwerpbesluit Hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder door B&W van de gemeente Ridderkerk.

16 november 2012 t/m 27 december 2012

Ter inzagetermijn voor de drie procedures (Ontwerpinpassingsplan inclusief MER, Ontwerpexloitatieplan en Hogere grenswaarden).

 

19 november 2012

Inloopbijeenkomst over ontwerpinpassingsplan, MER en ontwerpexploitatieplan door Provincie Zuid-Holland. De GRNR was aanwezig om vragen over de uitvoering te beantwoorden.

16 april 2013

Vaststelling inpassingsplan inclusief MER en exploitatieplan door Gedeputeerde Staten.

26 juni 2013

Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten.

5 juli 2013 t/m 15 augustus 2013

Ter inzagelegging inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard. Bijgevoegd de publicatie van de provincie over de inhoud van het besluit en de beroepsprocedure bij de Raad van State.

 

26 september 2013

De Raad van State doet uitspraak inzake het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen in Nieuw Reijerwaard. De Raad van State heeft een schorsing van het inpassingsplan uitgesproken maar tevens bij wijze van voorlopige voorziening bepaald dat de geplande werkzaamheden voor de eerste fase doorgang kunnen vinden.

13 januari 2014

Zitting Raad van State over de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk.

20 augustus 2014

Raad van State doet uitspraak met betrekking tot beroepen inzake:

 • Inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard zoals vastgesteld door PS op 26 juni 2013,
 • Besluit Hogere Grenswaarde zoals vastgesteld door B&W Ridderkerk op 18 juni 2013,
 • Besluit Hogere Grenswaarde zoals vastgesteld door B&W Ridderkerk op 7 januari 2014.

De principiële beroepsgronden over de procedure, het MER, de nut en noodzaak, mogelijkheid biovergistingsinstallatie en windturbines, de verkeerscijfers en de verkeersafwikkeling zijn alle ongegrond geacht, net als de beroepsgronden over individuele situaties en alle beroepen over de vastgestelde hogere waarden.

De Raad van State vindt echter ook een aantal beroepsgronden gegrond. Enkele wijzigingsbevoegdheden worden geschrapt, zoals de wijzigingsbevoegdheden met betrekking tot een verkeersontsluiting over de Blaakwetering naar de Hoogzandweg en de in het plan opgenomen verruiming van de bestemming bedrijven.

Het resterende deel is onherroepelijk. Dat betekent dat de GRNR op alle delen, behalve op de gronden met de bestmming 'bedrijven' werkzaamheden mag blijven verrichten. Voor de gronden met de bestemming 'bedrijven' heeft de Raad van State de voorlopige voorziening van 26 september 2013 in stand gelaten: er mogen wel voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

De Raad van State vernietigt daarnaast het gehele exploitatieplan, vanwege de samenhang met het inpassingsplan. het exploitatieplan zal opnieuw moeten worden vastgesteld.

2 september 2014

Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over aanpak herziening inpassingsplan Nieuw Reijerwaard naar aanleiding van uitspraak Raad van State op 20 augustus 2014.

22 oktober 2014

Behandeling herstelbesluit inpassingsplan Nieuw Reijerwaard in de commissie Ruimte en Leefomgeving van de Provincie Zuid-Holland

12 november 2014

Provinciale Staten stelt herstelbesluit met betrekking tot het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard vast. de bestemming 'bedrijven' (artikel 4 inpassingsplan) is aangepast op de uitspraak van de Raad van State.

17 november 2014

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) stelt Verzoekbesluit Onteigening vast.

Januari 2015

Bij de Raad van State zijn vier beroepschriften binnengekomen tegen het reparatiebesluit dat Provinciale Staten op 12 november 2014 heeft genomen. Daarnaast is een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ingediend.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, wordt het beroep versneld behandeld.

9 oktober 2017

De vier broers Van Gelder, burgemeester Attema van Ridderkerk en burgemeester Van Belzen van Barendrecht slaan de eerste paal van de nieuwbouw van Van Gelder Groente en Fruit. Het is ook de eerste paal van Nieuw Reijerwaard.