Planschade

Het inpassingsplan voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is op 25 november 2015 onherroepelijk geworden. De bouw van bedrijven in het gebied kan nu van start gaan. Degenen die menen schade te lijden of te gaan lijden als gevolg van het inpassingsplan, kunnen een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze zogenaamde 'planschade'.

 

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de schadeoorzaak is gelegen. Voor Nieuw Reijerwaard gaat het om de gemeente Ridderkerk. Burgemeester en wethouders zullen de aanvraag direct doorsturen naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Zij zullen de aanvraag afhandelen. Voor het behandelen van de aanvraag is een recht van € 300,= verschuldigd.

 

Voor verdere informatie klik hier. Op deze website staat ook een aanvraagformulier dat naar de burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk verzonden kan worden om een aanvraag in gang te zetten.

 

Bij het bepalen van de planschade wordt een zogenaamde planvergelijking gemaakt. Dat houdt in dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude planologische situatie op basis van het bestemmingsplan met die in de nieuwe situatie op basis van het inpassingsplan. Via onderstaande links kunt u deze plannen inzien.

Oude planologische situatie:

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied 4e herziening (voorschriften en tekening)

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied ter plaatse van Van der Valk (voorschriften incl. tekening

Nieuwe planologische situatie:

- Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (voorschriften incl. tekening)

 

Bent u eigenaar van een woning aan de Rijksstraatweg met een even huisnummer 200 en hoger?

Dan is onderstaande informatie relevant voor u.

 

Juli 2017

De concept planschade adviezen voor de aanvragen ingediend voor 14 oktober 2016 zijn medio juli verzonden naar de aanvragers. Wanneer aanvragers van mening zijn dat de conceptadviezen aangevuld en of gewijzigd moeten worden dan hebben zij formeel de mogelijkheid om, binnen 4 weken na dagtekening van de ontvangen brief, een schriftelijke reactie naar SAOZ te sturen. Omdat deze periode valt binnen de zomervakantie hebben verschillende aanvragers verzocht om een verlening van deze termijn. In overleg met de provincie Zuid-Holland is besloten de reactietermijn te verlengen tot medio september 2017. 

 

Juni 2017

SAOZ legt de laatste hand aan de concept planschade adviezen. Naar verwachting ontvangen de eigenaren die voor 14 oktober 2016 een aanvraagformulier hebben ingediend en overige betrokken partijen het concept planschade advies medio juli 2017. De eigenaren en overige betrollen partijen hebben vervolgens een termijn van 4 weken om schriftelijk te reageren op het concept planschade advies. 

 

Maart 2017

Eigenaren van een woning aan de even zijde van de Rijksstraatweg te Ridderkerk, huisnummer 200 en hoger, hebben begin maart 2017 een brief ontvangen van SAOZ over een gezamenlijke hoorzitting. SAOZ is door de Provincie Zuid-Holland verzocht te adviseren omtrent de ingediende aanvraag tot vergoeding van planschade. In de brief worden de eigenaren uitgenodigd, om voor nadere informatie en het toelichten van de ingediende aanvragen, naar een van de gezamenlijke hoorzittingen op donderdag 23, vrijdag 24 of maandag 27 maart 2017 te komen. 

 

Aansluitend op de hoorzittingen werd er een bezoek gebracht aan de woningen van de genodigden om de situatie ter plaatste te bekijken. 

 

November 2016:

Heeft u voor 14 oktober 2016 een aanvraagformulier bij de GR Nieuw Reijerwaard ingediend? Uw aanvraag is doorgestuurd en door de provincie ontvangen. De provincie heeft u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Voor een voorbeeld van deze brief klik hier. In de brief staat dat de provincie uw aanvraag op 24 oktober 2016 heeft ontvangen en dat de GR Nieuw Reijerwaard het recht van € 300,= voor u betaalt. 

 

In de brief met ontvangstbevestiging staat ook dat de provincie voornemens is om bureau SAOZ als adviseur aan te wijzen en dat u in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 2 weken na de briefdatum schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van deze adviseur bij Gedeputeerde Staten in te dienen. Voor de duidelijkheid: als u het eens bent met de aanwijzing van bureau SAOZ als onafhankelijk adviseur dan hoeft u niks te doen. Bent u het niet eens met deze aanwijzing? Dan kunt u dit tot 2 weken na briefdatum aan de Gedeputeerde Staten laten weten. Dat dient u te doen door een brief, waarin u toelicht waarom u het niet eens bent met de aanwijzing van SAOZ als onafhankelijk adviseur, te verzenden naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland is Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

 

September 2016

Eigenaren van een woning aan de even zijde van de Rijksstraatweg te Ridderkerk, huisnummer 200 en hoger, hebben begin september 2016 een brief ontvangen van de GR Nieuw Reijerwaard over het aanvragen van planschade. Voor deze eigenaren heeft GR Nieuw Reijerwaard met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Ridderkerk afgesproken de aanvragen voor een tegemoetkoming in planschade tot 14 oktober 2016 in eerste instantie in ontvangst te nemen en gebundeld door te sturen naar de provincie. Deze datum is inmiddels verstreken. Nieuwe aanvragen dienen nu op reguliere wijze ingediend te worden, dat wil zeggen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk. Voor verdere informatie over het op reguliere wijze indienen van een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade klik hier

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over uw aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade? Dan kunt u contact opnemen met Virginia Wolswijk (e-mailadres: wolswijk@nieuwreijerwaard.eu, telefoonnummer: 0180 2000 30, werkdagen: di en do).