Duurzame energie op Nieuw Reijerwaard

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil voorop staan als het meest duurzame agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van Europa. Daarbij hoort de productie, distributie en levering van duurzame energie. Om dit te bereiken heeft de GRNR een overeenkomst getekend met energiebedrijf en technisch dienstverlener ENGIE. ENGIE onderzoekt de mogelijkheden om samen met de omgeving de energievoorziening in heel Ridderkerk en omstreken verder te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat de bewoners en bedrijven - ook financieel- hiervan meeprofiteren.ENGIE zet dit alles op in samenwerking met een lokale corporatie. Door middel van burgerparticipatie kunnen inwoners mede-eigenaar worden van een windmolen. 

 

Windmolens

Eén van de activiteiten die ENGIE op Nieuw Reijerwaard op gaat pakken is de plaatsing van drie windmolens. ENGIE gaat deze ook beheren en onderhouden. In het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard dat de Provinciale Staten op 26 juni 2013 hebben vastgesteld, is de plaatsing van drie windmolens in het gebied opgenomen. De windmolens zijn een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie op Nieuw Reijerwaard.

 

Omgevingsvergunning

ENGIE beschikt over een omgevingsvergunningom twee windmolens te plaatsen. De windmolens staan ingetekend in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan voor Nieuw Reijerwaard.

 

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid van de omwonenden zijn belangrijk bij de plaatsing van de windmolens. 

Windmolens moeten op voldoende afstand van huizen staan om geluidsoverlast te voorkomen. Om omwonenden te beschermen bevat de milieuwetgeving specifieke regels. Voor geluid staat daarin dat het jaargemiddelde geluidniveau in Lden* van een windmolen bij een woning  niet meer mag zijn dan 47 decibel. Voor de nacht geldt een aparte norm, namelijk maximaal 41 decibel.

Uit wetenschappelijke onderzoeken komt geen bewijs naar voren dat windmolens een direct effect hebben op de gezondheid. Mensen die dichtbij windmolens wonen, kunnen echter hinder ervaren van het geluid. Het geluid van windmolens is anders dan van andere bronnen (zoeven en zwiepen). Om deze reden geldt de hierboven beschreven geluidswetgeving om de bewoners te beschermen.

*De aanduiding Lden is een Europese maat om een over een kalenderjaar gemiddelde geluidbelasting aan te geven. De ‘L’ staat voor “level”. De toevoeging ‘den’ geeft aan dat de waarde het totaal betreft van de “day” (7-19 uur), “evening” (19-23 uur) en “night” (23-7 uur), waarbij in de berekening de avond en nacht zwaarder meewegen.


Slagschaduw

Schijnt de zon op de mast en rotorbladen van een windmolen, dan leidt dit tot schaduw, slagschaduw genaamd. Om overlast voor omwonenden te beperken moeten molens volgens de milieuwetgeving soms stilstaan. De hinder van slagschaduw op een woning mag gemiddeld niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag zijn. Om aan deze norm te voldoen worden windmolens automatisch stilgezet.

 

Maximale hoogte

De tiphoogte van de windmolens zal, zoals aangegeven in het inpassingsplan, maximaal 150 meter zijn. Dit is de hoogte van een windmolen vanaf de grond tot het hoogste punt, namelijk de tip van de rotorbladen.

 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de voorbereidingen rondom de windmolens? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via de website www.nieuwreijerwaard.eu. U ontvangt dan per e-mail regelmatig informatie over alle ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard.

Meer informatie over de geluidsnormering kunt u hier vinden.

Algemene informatie over windenergie vind u hier

 

Heeft  u vragen? 

Heeft u vragen over de energiesystemen op Nieuw Reijerwaard of heeft u interesse in de burgerparticipatie, neem dan contact op met ENGIE: nieuwreijerwaard.nl@ENGIE.com 

Heeft u andere vragen met betrekking tot de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard neem dan contact op met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard per e-mail: info@nieuwreijerwaard.eu.

 

Veelgestelde vragen

Wie is er verantwoordelijk voor de realisatie van de windmolens? 
De windmolens liggen in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De GRNR heeft de opdracht om het bedrijventerrein, maar ook de windmolens, te realiseren.  Na een intensief traject van twee jaar aanbesteden heeft Nieuw Reijerwaard gekozen voor ENGIE als duurzame partner. Samen gaan zij Nieuw Reijerwaard ontwikkelen als Hot Spot voor duurzame energie, dat als voorbeeld kan gelden in gebiedsontwikkeling. De uitvoering van de realisatie van de windmolens is hierbij gedelegeerd aan ENGIE. 
Waarom heeft ENGIE voor 2 in plaats van 3 windmolens vergunning aangevraagd?
De exploitatie van de windmolens is aan een termijn gebonden. In de overeenkomst tussen ENGIE en de GRNR is afgesproken dat de windmolens in twee fases worden gebouwd: windmolen 1 en 2 in de periode 2019 – 2020 en de derde windmolen rond 2020-2021. In verband met de tijdige aanvraag van subsidie voor de windmolens heeft ENGIE ervoor gekozen voor de eerste twee windmolens vergunning aan te vragen, zodat de termijn voor de subsidieaanvraag zou worden gehaald. De provincie Zuid-Holland heeft op 27 februari 2018 de vergunning voor twee van de drie windmolens afgegeven. Voor de derde molen wordt later nog een aparte procedure gevolgd. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en kent een eigen bezwaar- en beroepstermijn.
Kan ik straks gebruik maken van de stroom die door de windmolens opgewekt wordt?
ENGIE produceert en exploiteert de windmolens. Deze maatschappij wil graag dat ook de omgeving voordeel heeft van de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. Het gaat dan echter niet om het gratis leveren van stroom. Wel kijkt ENGIE naar mogelijkheden om samen met de omgeving de energievoorziening in heel Ridderkerk en omgeving verder te verduurzamen en hier de bewoners en bedrijven - ook financieel- van mee te laten profiteren. ENGIE voert momenteel overleg met een lokale energiecoöperatie om burgerparticipatie op te zetten zodat inwoners mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen en stroom van windmolens en andere duurzame initiatieven kunnen gebruiken. 
Wat merken omwonenden van windmolens?
Bij de plaatsing van een windmolen wordt rekening gehouden met mogelijke hinder door geluid en slagschaduw. Zo moet de windmolen op voldoende afstand van huizen staan om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. 
Windmolens zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de molen daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6 is de windmolen in de meeste gevallen wel hoorbaar. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windmolens. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het aantal, het vermogen en de afstand van de windmolens tot gevoelige objecten (zoals woningen of scholen) is van belang voor het type regelgeving. 
Daarnaast laat de windmolen op bepaalde momenten een (bewegende) schaduw ontstaan. Deze zogeheten slagschaduw kan bij een laagstaande zon hinder veroorzaken als de turbine dicht bij een woonhuis staat. Als er meer dan een bepaald aantal uren slagschaduw optreedt, moet de molen (automatisch) worden stilgezet. Ondanks dat de wet veel bescherming biedt (en aan alle normen wordt voldaan), kunnen omwonenden de effecten toch als hinderlijk ervaren.
Hoe groot en hoog zijn windmolens? 
De windmolens zijn nog niet gekozen. De maximale tiphoogte (= hoogste puntje van de wiek) zal 150m zijn. Dit is hoogte van een windmolen van grond tot het hoogste punt.
Welk type windmolens komen er in Nieuw Reijerwaard te staan?
Het type windmolen is nog niet gekozen. Bij de keuze spelen geluid, slagschaduw, netaansluiting en berekeningen van windopbrengst een grote rol. 
Kan ik bezwaar maken tegen de windmolens? 
U kunt bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Dit kunt u doen tot zes weken na de bekendmaking van deze vergunning. Deze bekendmaking was op 27 februari 2018 en de periode duurt tot 10 april 2018.  
Kan het inpassingsplan worden aangepast wanneer blijkt dat er geen draagvlak is voor bepaalde maatregelen zoals de windmolens? 
Nee, het inpassingsplan is onherroepelijk vastgesteld.
Heb ik recht op planschadevergoeding?
Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo'n maatregel kan zijn een wijziging van het inpassingsplan of, zoals in het geval van Nieuw Reijerwaard, dat er een inpassingsplan ligt op basis waarvan de plaatsing van windmolens planologisch gezien mogelijk wordt gemaakt.
U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade als uw grond, woning of ander pand minder waard is geworden door het plan, oftewel 'waardevermindering van uw onroerende zaak'. Tevens geldt dat u juridisch eigenaar moest zijn van de onroerende zaak op het moment van inwerkingtreding van het inpassingplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, namelijk op 11 februari 2015. 
U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat de schade voor uw rekening blijft of de schade niet verzekerd is. Hierbij is het van belang dat u de schade niet kon voorzien toen u het huis of de grond kocht en u nog niet op een andere manier schadevergoeding heeft gekregen. 
Let op! Niet alle schade wordt vergoed:
  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen wordt niet vergoed.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak wordt niet vergoed.
U kunt een planschadeclaim indienen tot uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het inpassingsplan, in dit geval dus tot uiterlijk 11 februari 2020.
Verdere informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de volgende website van de Provincie Zuid-Holland
Waarom worden windturbineparken niet in zee gerealiseerd?
Het Rijk heeft bepaald dat er zowel op land als op zee windparken moeten komen. De bouw en fundering van windmolens op zee is moeilijk en bovendien duurder. Daarnaast zullen we voor de verduurzaming van ons energieverbruik alle zeilen bij moeten zetten. Naast vele andere maatregelen, zijn windmolens op land op dit moment hard nodig om de energievraag te verduurzamen. 
Kan niet gekozen worden voor andere duurzame manieren om energie op te wekken op Nieuw Reijerwaard?
Om de klimaat- en energiedoelstellingen in Nederland te behalen zijn zowel windenergie als zonnepanelen nodig. Windenergie heeft echter minder ruimte nodig. De energieopbrengst van één windmolen staat gelijk aan circa 12 voetbalvelden met 25.000 zonnepanelen.
Waarom staan windmolens soms stil?
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als het niet of nauwelijks waait, draait de molen niet. Bijvoorbeeld als het te hard stormt (vanaf windkracht 10); dan staan de meeste windmolens stil. Windmolens zijn ontworpen om tropische orkanen te doorstaan. Harde wind beïnvloedt de veiligheid dus niet. Wel is het zo dat boven bepaalde windsnelheden het maximaal vermogen wordt bereikt en de turbulentie toeneemt. De windmolens schakelen dan vanzelf uit om te voorkomen dat er mankementen optreden.  De meeste nieuwe windmolens kunnen meer dan 95% van de tijd gewoon draaien als er wind is.
Wat kost de realisatie van een windpark?
Gemiddeld zijn de kosten voor de ontwikkeling en de bouw van een windpark ruim 1,4 miljoen euro per MW vermogen (€ 1.430 / kW). Voor een windpark van 15 MW komen hiermee de totale investeringskosten op € 21.500.000. Op Nieuw Reijerwaard wordt tussen de 6 en 12 MW gerealiseerd.
Hoeveel energie moet een windmolen leveren om zichzelf qua energie terug te verdienen?
Er is berekend dat een windmolen binnen drie tot zes maanden evenveel duurzame energie kan opwekken als nodig is om een windmolen te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na twintig jaar te verwijderen.