Voortgang procedure bij Raad van State

10-9-2013

Na de vaststelling van het Inpassingsplan en exploitatieplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard door de provincie Zuid-Holland op 26 juni, is door verschillende partijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen het plan bij de Raad van State. Ook is door enkele partijen een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat wordt gestart met het uitvoeren van werkzaamheden gericht op de nieuwe situatie voordat het plan onherroepelijk is. Het plan wordt onherroepelijk zodra de procedure volledig doorlopen is en de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State zijn uitgeput. De Raad van State doet uitspraak over de ingediende beroepen binnen 26 weken na afloop van de beroepstermijn; dat is uiterlijk 15 februari 2014. Op 20 september a.s. is een rechtszitting gepland over de verzoeken om voorlopige voorziening. Twee weken later wordt hierop de uitspraak verwacht.