Hoorzitting provincie op 22 mei om 14:00 uur

15-5-2013

De openbare hoorzitting van Provinciale Staten a.s. begint om 14:00 uur in het Van der Valk Hotel aan de Krommeweg 1 in Ridderkerk. Iedereen die zich heeft aangemeld om zijn of haar ingediende zienswijze mondeling toe te lichten heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. De hoorzitting is openbaar, belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Met de hoorzitting komt het inspreekrecht voor dit onderwerp te vervallen voor de vergadering van de commissie ruimte en Leefomgeving op 5 juni 2013. Meer informatie over de hoorzitting is verkrijgbaar bij de commissiegriffier Ellen Pieters, e.pieters@pzh.nl.