Uiterlijk 6 mei aanmelden voor hoorzitting Provinciale Staten

1-5-2013

Provinciale Staten zijn voornemens op 26 juni 2013 een besluit te nemen over het door Gedeputeerde Staten voorgestelde Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Ter voorbereiding hierop organiseren Provinciale Staten op woensdag 22 mei 2013 een openbare hoorzitting. Inwoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend bij Provinciale Staten zijn uitgenodigd zich uiterlijk 6 mei aan te melden om hun zienswijze mondeling toe te lichten.

De hoorzitting vindt plaats vanaf 13.30 uur in het van der Valk Hotel aan de Krommeweg 1 te Ridderkerk. De hoorzitting is openbaar, belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Met de hoorzitting komt het inspreekrecht voor dit onderwerp te vervallen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving op 5 juni 2013. Meer informatie over de hoorzitting is verkrijgbaar bij commissiegriffier Ellen Pieters, e.pieters@pzh.nl.