Maandag 4 juli vergadering Algemeen Bestuur (AB GRNR)

29-6-2022

Maandag 4 juli om 17.00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op www.nieuwreijerwaard.eu onder het kopje ‘vergaderingen’.

 Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Besluitenlijsten DB
 5. Inkomende post
 6. Verzonden post
 7. Spreekrecht burgers
 8. Vragenkwartier AB leden
 9. Begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022
 10. Tussentijdse rapportage 2022-1
 11. Benoeming leden dagelijks bestuur
 12. Benoeming voorzitter
 13. Stand van zaken IJsselmondse Knoop
 14. Voortgangsrapportage duurzaamheid
 15. Sluiting

Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 4 juli voor 12:00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30. Geïnteresseerden kunnen live meeluisteren via https://nieuwreijerwaard.notubiz.nl/live.