Planning procedure inpassingsplan provincie

12-3-2013

De provincie heeft de planning rondom het inpassingsplan bekendgemaakt. De behandeling in Provinciale Staten staat op 26 juni gepland. Tot die tijd worden de zienswijzen die tijdens de terinzagelegging zijn ingebracht verwerkt.

Provinciale Staten zal in juni een besluit nemen over het inpassingsplan, inclusief MER en het exploitatieplan.