Energie is belangrijk thema bij nieuwbouw op Nieuw Reijerwaard

11-10-2021

De GR Nieuw Reijerwaard wil een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein ontwikkelen. Ook voor vestigers op Nieuw Reijerwaard die een nieuw bedrijfspand gaan realiseren is energie een belangrijk thema. Er moeten nogal wat besluiten genomen worden. Over het opwekken van duurzame elektriciteit bijvoorbeeld en over het inrichten van de laadinfrastructuur. De GR Nieuw Reijerwaard werkt in het energievraagstuk samen met Engie. “Ondernemers kunnen voorlopig met energie geen winst maken, maar wel kosten beperken of elektriciteitstekorten voorkomen,” vertelt Joris Pouw, gebiedsontwikkelaar bij ENGIE en aanspreekpunt voor Nieuw Reijerwaard.

Een optie om efficiënt van energie gebruik te maken en kosten te beperken is de uitwisseling van overschotten aan warmte en koude. Daarbij kun je denken aan het doorgeven/verkopen van restwarmte aan omliggende woonwijken. Joris Pouw: “De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben de ambitie wijken aardgasvrij te maken, dan zou restwarmte vanaf Dutch Fresh Port welkom kunnen zijn. Dit lijkt op korte termijn echter lastig. De uitwisseling van koude en warmte is op dit moment nog niet opportuun voor ondernemers op Nieuw Reijerwaard. Daar kan de komende jaren verandering in komen”

Geen vergoeding

Joris Pouw legt uit hoe dat komt. “De grootste uitwisseling van warmte en koude vindt binnen de bedrijven zelf plaats. Het gaat vooral om koelhuizen die veel restwarmte opleveren. In de zomer kunnen ze deze moeilijk kwijt, maar in de winter verwarmen ze er hun kantoren mee. De hoeveelheid en temperatuur van de restwarmte is niet constant (in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote datacenters). Samen met  gemeenten moet er eerst voldoende vraag gegeneerd worden vanuit bijvoorbeeld woonwijken. Daar komt bij dat bedrijven normaliter geen vergoeding krijgen voor de restwarmte die ze beschikbaar stellen. Er is een maatschappelijke consensus dat restwarmte gratis beschikbaar wordt gesteld. Investeringen in installaties om uitwisseling mogelijk te maken, worden uiteraard wel vergoed. Als je als ondernemer meedoet is dat omdat je een bijdrage wil leveren aan de energietransitie, je bedrijf wilt verduurzamen of dat je het belangrijk vindt om zaken te doen als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Kijk je puur naar de businesscase, dan is koude en warmte uitwisseling financieel nog niet interessant, maar wel waardevol”

Centrale (op)laadinfrastructuur

ENGIE heeft het opwekken en uitwisselen van energie als speerpunt. Dat gaat over duurzaam opwekken (windturbines, groengasinstallatie, zonnepanelen), het op elkaar afstemmen van stroomgebruik om overbelasing van het netwerk te voorkomen en een (op)laadinfrastructuur om elektrische vrachtwagens efficiënt op weg te houden. “De laadinfrastructuur wordt een flinke uitdaging. Steeds meer distributiebedrijven zullen elektrische trucks gaan gebruiken die na het laden of lossen accu’s moeten kunnen laden om verder te kunnen. Ook distributeurs van ‘buiten’ zullen willen komen laden. Als elk bedrijf apart een eigen ‘laadpaal’ gaat aanleggen, geeft dit op termijn problemen in de beschikbare hoeveelheid elektriciteit. Stel dat er meerdere vrachtwagens tegelijk aan de opladers gaan, dan wordt de vraag te groot en ontstaan er storingen of valt de stroom zelfs uit. Of er ontstaan wachtrijen als er niet slim met ‘laadmomenten’ wordt gepland. Dit is een thema waarover ondernemers met elkaar moeten praten. Niemand is erbij gebaat elkaars belangen te schaden. Dit vraagstuk vraagt om gezamenlijk investeren in een slim managementsysteem om de vrachtwagens gespreid op te laden. Samenwerking hierin biedt de kans om investeringskosten te reduceren. ENGIE heeft hier inmiddels op een aantal locaties ervaring mee.”

Collectieve verantwoordelijkheid

Hoewel de stroomcapaciteit voor vestigers op Nieuw Reijerwaard op dit moment nog voldoende is, zit er wel een maximum aan. “Nieuw Reijerwaard trekt nieuwe bedrijvigheid met een grote elektriciteitsvraag. Zeker op piekmomenten kan dit tot problemen leiden. De belangrijkste oplossing is dat ondernemers de stroomvraag op elkaar gaan afstemmen en zo grote pieken vermijden. Een andere optie is het plaatsen van een batterij of een generator die werkt op duurzame brandstoffen en in noodgevallen alsnog elektriciteit levert.”

Duurzaamheid is business

Bij de keuzes is duurzaamheid een groot goed. “Duurzaam is niet langer alleen ‘goed voor de wereld’, maar is voor bedrijven net zo goed een juridische en financiële drijfveer. Duurzaamheid is business. Hieraan meedoen heeft veel voordelen voor ondernemers. Je voldoet aan de wetgeving, je gaat mee met de ontwikkelingen in de markt, je stelt toeleveranciers en klanten tevreden en je draagt bij aan de CO2-reductie.” Ondernemers moeten ervan doordrongen zijn dat aan duurzame energie en stroomuitwisseling momenteel niet direct een winstmarge zit. “Het vermijden van kosten en dit inzichtelijk maken in een business case zijn nu belangrijk.”

Kantelpunt

Vanuit Nieuw Reijerwaard is met ENGIE afgesproken dat alle vestigers gebruik kunnen maken van de expertise van ENGIE. Daarnaast heeft ENGIE als energieleverancier vanuit Nieuw Reijerwaard de opdracht gekregen om samen met de ondernemers te investeren in zonnepanelen op het dak van de bedrijven. Op deze manier kan er lokaal energie opgewekt worden welke ook weer lokaal ingezet kan worden voor gebruik binnen de bedrijven zelf, of voor uitwisseling tussen de bedrijven. 

Joris Pouw: “We denken heel graag mee over oplossingen om samen te verduurzamen. Samenwerking is daarin het woord dat vaak terugkomt. Het thema is inmiddels te complex om alleen op te pakken.” Joris Pouw  werkt toe naar het kantelpunt. “Dat is het moment waarop de ondernemers op en ENGIE definitief zeggen ‘we willen dit gaan bereiken MET ELKAAR’. Dan kan de ontwikkeling snel gaan. Ik zie bijvoorbeeld de contouren van de laadinfrastructuur binnen twee jaar zichtbaar worden. De zonnepanelen op de daken van de bedrijven zijn een belangrijke bron van energie voor deze laadinfrastructuur.”