De lente en modderkruiper van invloed op werkzaamheden groene zone

19-3-2019

Bij de aanplant van bomen in de groene zone achter de Rijksstraatweg stuit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Rijerwaard op een tweetal ontwikkelingen die van invloed zijn op de voortgang van de werkzaamheden. Hierdoor wordt de aanpak iets gewijzigd, bewoners van de Rijksstraatweg zijn met een brief op de hoogte gesteld.

Wijzigingen in aanpak 

 Vooruitlopend op de geplande werkzaamheden is een flora en fauna inspectie gehouden en is de naleving van de verleende ontheffing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gecontroleerd. Daaruit zijn twee wijzigingen in de aanpak voortgekomen. We hebben ervoor gekozen de watergangen niet te verdiepen en drie eilanden (nummers 8, 33 en 34) later aan te planten.  Deze keuze leggen we graag uit.

Watergang niet verdiepen 

Voor de inrichting van Nieuw Reijerwaard is ontheffing van de Flora- en faunawet verleend in verband met aanwezigheid van de grote modderkruiper. De ontheffing is verleend met de voorwaarde dat voor de grote modderkruiper nieuw leefgebied wordt ingericht in de waterpartij van de groene zones. Hiervoor moet een deel van de watergangen afgesloten worden voor andere vissoorten. Dit wordt gerealiseerd door de ondiepere verbindingen tussen de eilanden en een deel van de dieper gelegen eilanden te laten begroeien met watervegetatie. Dit vormt een natuurlijke barrière en geeft de grote modderkruiper een eigen leefgebied, inclusief paaiplaatsen en kraamkamers. Het verdiepen van de verbindingen zodat deze open blijven, zoals ook de bedoeling was, is strijdig met de inrichtingsmaatregelen uit de ontheffing. Die hebben we daarom in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Adviesbureau E.C.O. logisch nog eens tegen het licht gehouden. De conclusie is dat de waterpartijen zoals die er nu bij liggen een uitstekende habitat vormen voor de modderkruiper en dat we hiermee voldoen aan de inrichtingsmaatregelen die in de ontheffing zijn opgenomen. Het verdiepen van de watergang is dan ook niet nodig.       

Eilanden 8, 33 en 34 later aanplanten 

Tijdens een flora en fauna-inspectie zijn ook diverse nesten van meerkoeten aangetroffen. Vanwege de hoge temperaturen loopt de natuur dit voorjaar ruim vier weken voor ‘op schema’. Na het constateren van de nesten heeft een ecoloog de situatie beoordeeld en een advies met maatregelen uitgebracht. Dit advies stelt dat de aanplantwerkzaamheden kunnen doorgaan mits we voldoende afstand houden van de nesten op de eilanden 8, 33 en 34. Deze eilanden planten we op een later moment in. Dit zijn de eilanden ter hoogte van de huisnummers 214 t/m 222 (33 en 34) en huisnummer 338 (8).

Grondwal

Noordelijk deel

Het noordelijke deel wordt in de komende periode nog verhoogd met vrijkomende grond uit het projectgebied. De afwerking hiervan is afhankelijk van de verdere gebiedsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Hier is nog geen planning van bekend.  

Zuidelijke deel

Op dit moment bereiden we plannen voor om de grondwal stabiel te krijgen. Voor de benodigde stabiliteit moeten er aan de zijde van de bedrijven voorzieningen worden getroffen. We verwachten dat dit komend kwartaal definitief vorm krijgt. Aan de bewonerszijde houden we ons aan het ontwerp met schapenpad en hoogte. We sturen er op aan het grondwerk in het 4ᵈᵉ kwartaal 2019 af te ronden. Aansluitend willen we in het plantseizoen 2019-2020 de grondwal aanplanten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Henk Warbout via warbout@nieuwreijerwaard.eu Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u deze stellen aan onze dagelijks toezichthouder Anné Plaisier. U kunt hem bereiken via telefoon 06 155 065 63 of per e-mail a.plaisier@buroplaisier.nl.  

groene zone

Foto: de groene zone en de gorndwal achter Rijksstraatweg gefotografeerd in februari 2019.