Termijn terinzagelegging voorbij

23-1-2013

Op 27 december 2012 liep de terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard bij de Provincie Zuid-Holland af. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen over het ontwerpinpassingsplan of het MER en konden belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpexploitatieplan. Er zijn ongeveer 175 zienswijzen binnengekomen. De provincie zal de ingediende zienswijzen beoordelen. Volgens planning wordt het inpassingsplan inclusief MER en exploitatieplan dit voorjaar door Gedeputeerde Staten en daarna door Provinciale Staten vastgesteld. Het Besluit Hogere Grenswaarden van de gemeente Ridderkerk heeft ook tot 27 december 2012 ter inzage gelegen.