Ontwerp Koninklijk Besluit ivm onteigening ter visie van 14 aug t/m 24 sep

6-8-2015

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR heeft op 17 november 2014 besloten een verzoek te doen aan de Kroon (Minister van Infrastructuur en Milieu) om tot onteigening van percelen die nodig zijn voor de realisatie van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard te kunnen overgaan. Om te kunnen onteigenen is een Koninklijk Besluit nodig. Het ontwerp Koninklijk Besluit ligt vanaf 14 augustus 2015 zes weken ter inzage op een drietal locaties, die hieronder in de kennisgeving zijn aangegeven.

De eigenaren van de percelen die het betreft zijn separaat geinformeerd.

 

De tekst van de kennisgeving luidt als volgt:

 

KENNISGEVING

Ontwerp Koninklijk Besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ridderkerk voor de uitvoering van het inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard van de provincie Zuid-Holland.

Onteigeningsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Ridderkerk deelt mee dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp Koninklijk Besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp Koninklijk Besluit wijst op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Het inpassingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein ten behoeve van de agrologistiek. Het plan betreft gronden gelegen in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. Het bedrijventerrein is gelegen binnen het rechtsgebied van verzoeker; een samenwerkingsorgaan van de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht.

De nader uit te geven kavels - gezamenlijke grootte circa 96 hectare - zullen hoofdzakelijk een grootte hebben van 2 tot 5 hectare. Voor ondersteunende bedrijvigheid zijn kleinere kavels mogelijk.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Bedrijventerrein, Gemengd, Groen, Verkeer, Water, Leiding - Gas, Waarde - Archeologie en Waterstaat - Waterkering toegekend.

 

Terinzagelegging

 Op de voorbereiding van het Koninklijk Besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp Koninklijk Besluit en de ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, Verbindingsweg 38 te Ridderkerk.
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

 

Het ontwerp Koninklijk Besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 14 augustus 2015 tot en met 24 september 2015.

 

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 30 september 2015 om 13.00 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.