Besluiten Algemeen Bestuur 22 juni 2015

26-6-2015

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 22 juni jl. heeft het AB de Begroting 2016, MJB 2017-2019 en eerste begrotingswijziging 2015 vastgesteld. De begroting 2015 moest gewijzigd worden om de aansluiting met de op 16 maart 2015 door het AB geactualiseerde en vastgestelde grondexploitatie te behouden. Klik hier voor de vastgestelde voorstellen.

 Parkmanagement

Ook heeft het AB tijdens de vergadering het rapport Parkmanagement vastgesteld. Met het parkmanagement stuurt het AB er op aan dat ondernemers op Nieuw Reijerwaard zich collectief organiseren en zich in nauwe samenwerking met de GRNR gezamenlijk inspannen voor het in stand houden van de duurzame kwaliteit van het terrein.

Daarbij gaat het om de veiligheid, het beheer en onderhoud, afvalinzameling, de bewegwijzering e.d.. Parkmanagement kan ook via collectieve contracten kostenvoordelen opleveren voor de individuele bedrijven.

In de komende periode wordt het parkmanagement voor Nieuw Reijerwaard verder uitgewerkt.