Besluiten Algemeen Bestuur 13 oktober

29-10-2014

Vergaderdata algemeen bestuur in 2015 vastgesteld
Het algemeen bestuur (AB) vergadert tenminste tweemaal per jaar. Voor het jaar 2015 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 16 maart, 22 juni en 12 oktober.
In 2014 vergadert het Algemeen Bestuur nog één maal; op 17 november in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk.

 

Herbenoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Algemeen Bestuur op 10 juni 2014 de voorzitter, de heer V.A. Smit, en plaatsvervangend voorzitter, de heer D. Vermaat, benoemd. Normaliter vindt de aanwijzing van de voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter plaats aan het begin van het nieuwe jaar, zodat het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar rouleert. Het AB heeft ermee ingestemd dat de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hun functies blijven uitoefenen tot 1 januari 2016. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Het AB stelt  de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor,  zodat de regeling voldoet aan de komende wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Ook wordt  het rechtsgebied van de GRNR gewijzigd, zoals al afgesproken in de huidig geldende regeling.  De grenzen van het  rechtsgebied volgen de grenzen  van het inpassingsplan. Daarmee valt het hele gebied van het inpassingsplan binnen het rechtsgebied van de GRNR.
Omdat de raden van de drie gemeenten de gemeenschappelijke regeling hebben ingesteld, zijn het de raden die de regeling kunnen wijzigen. De wijziging treedt in werking als alle drie deelnemende gemeenten akkoord zijn. Daarvan wordt in de nieuwsbrief melding gedaan.