Archeologische boringen in Nieuw Reijerwaard

23-5-2014

Ter voorbereiding op de ontwikkeling en uitvoering van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is het noodzakelijk om diverse onderzoeken te doen. De komende weken staat een archeologisch onderzoek op de rol.

Voorafgaand aan het opstellen van het inpassingsplan is op basis van een bureauonderzoek een middelhoge tot hoge kans op het aantreffen van archeologie vastgesteld. Al eerder is een uitgebreid inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.

Een verkennend archeologisch booronderzoek is de volgende stap in het traject rond archeologie. Met dit verkennend onderzoek wordt het inzicht in de bodemopbouw vergroot en worden eventuele archeologische waarden getraceerd en in kaart gebracht.

Concreet betekent het dat in vijf stroken vanaf de A15 tot aan de Blaakwetering geboord wordt.

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard zal de Anteagroup van 26 mei tot en met 17 juni met de hand boringen verrichten in het westelijk gedeelte van de polder. Daaraan aansluitend zal ook in het oostelijk gedeelte van de polder worden geboord.

De eigenaren en gebruikers binnen het gebied zijn met een brief geïnformeerd. Met de eigenaar/pachter/gebruiker van landbouwgrond waar de Anteagroup moet boren wordt van te voren contact opgenomen.