De grote modderkruiper

4-2-2014

Hoewel in de Natuurtoets (onderdeel van het inpassingsplan) de aanwezigheid van grote modderkruipers onwaarschijnlijk werd geacht, zijn deze vissen toch aangetroffen in de sloten tussen de percelen. Ze zijn in een sloot ontdekt toen de bagger werd verwijderd om de sloot daarna te dempen. De grote modderkruiper is beschermd in de Flora- en Faunawet (tabel 3). Onmiddellijk is een ecoloog ingeschakeld, die vorige week de sloten in de eerste fasen heeft bevist. Hij heeft verspreid door de eerste fasen verschillende exemplaren van de grote modderkruiper aangetroffen. Het blijkt een voortplantende populatie te zijn, waar we in de verdere planvorming rekening mee gaan houden door geschikte leefgebieden voor ze te vinden of aan te leggen. Uit het verlengde van de watergang die nu gedempt is, zijn nog vijf exemplaren gevangen en verspreid over de geschikte watergangen weer uitgezet. Volgens de soortenstandaard voor de grote modderkruiper is dit toegestaan – mits de verplaatsing direct plaatsvindt en de vissen niet eerst in depot worden gezet. Aan die eis is voldaan. Bij het verder baggeren van de sloot is de ecoloog aanwezig geweest om eventueel achtergebleven grote modderkruipers te verplaatsen. Voor de grote modderkruiper zal ontheffing worden aangevraagd.

 

De grote modderkruiper aangetroffen in januari 2014