Bespreking Quick Scan woningen Rijksstraatweg buiten inpassingsplan in AB

27-11-2013

Gedeputeerde Staten heeft de GRNR op 19 juli 2013 verzocht het onderzoek naar mogelijke aankoop van de woningen aan de Rijksstraatweg te verbreden. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Ridderkerk hebben gezamenlijk een Quick Scan uitgevoerd naar de financiële consequenties van verschillende varianten. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR heeft besloten om de resultaten van de Quick Scan aan Provinciale Staten toe te sturen met een verzoek voor een financiële bijdrage. De brief wordt ondertekend namens het AB en namens de gemeente Ridderkerk.


In de Quick Scan zijn alle woningen aan beide zijden van de Rijksstraatweg ter hoogte van Nieuw Reijerwaard in ogenschouw genomen.
In het onderzoek is uitgegaan van de WOZ-waarde zoals die momenteel geldt. De Rijksstraatweg is onderscheiden in verschillende gebieden, omdat een aantal woningen aan de Rijksstraatweg binnen de grenzen van het inpassingsplan vallen en een aantal niet. In de Quick Scan zijn de woningen buiten de grenzen van het inpassingsplan betrokken.

Voordat een vervolg gegeven kan worden aan het onderzoek en bijvoorbeeld de wensen van bewoners geïnventariseerd worden, is het nodig de financiële mogelijkheden in beeld te brengen. De conclusie uit de Quick Scan is dat een bedrag van circa 10 miljoen nodig is om aan bewoners die dat willen aan te kunnen bieden hun woning te verkopen.