Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

26 november 2013, nummer 27

 

Informatiebrief werkzaamheden Nieuw Reijerwaard aan omwonenden verzonden

Op 20 november heeft de GRNR een informatiebrief over de start van de voorbelasting in Nieuw Reijerwaard verzonden aan omwonenden. Het gaat om omwonenden van het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot en met de Voorweg (zie de plattegrond). Zij zijn geïnformeerd over de aard en duur van de werkzaamheden.

Gasleiding
Deze week wordt gestart met het aanbrengen van zogenaamde zakbaken bij de gasleiding. Ongeveer elke 50 meter wordt een band om de gasleiding aangebracht met een peilbuis die boven het maaiveld uitsteekt. De zakbaken worden gemonitord om eventuele beweging van de gasleiding te meten. De marges voor beweging van de gasleiding zijn uiterst klein. Met de Gasunie zijn afspraken gemaakt over de manier van werken in de buurt van de gasleiding. Deze zakbaken maken onderdeel uit van de afspraken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak Rijnmond bv.

Voorbelasting
Vervolgens wordt een voorbelasting aangebracht, dat betekent dat een laag zand op de ondergrond wordt gestort op de zones waar later riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd. Het zandpakket zorgt ervoor dat de ondergrond inklinkt, zodat de riolering en weg later niet meer zakken. In de voorbelasting wordt verticale drainage aangebracht, waarmee het water uit de ondergrond versneld wordt afgevoerd en het inklinken wordt versneld.

 

Het grootste gedeelte van de bedrijfslaan die parallel aan de gasleiding loopt, wordt nu niet opgehoogd. Dat gedeelte van de weg wordt begin volgend jaar met piepschuim uitgevoerd, ook weer vanwege de gasleiding. Het zand wordt met vrachtwagens aangevoerd via de Voorweg. Nadat het zand is gereden, wordt een soort coating aangebracht, die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat. Deze werkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door aannemer KWS.

Zichtbaarheid werkzaamheden in het gebied
Vanaf het moment dat KWS start met het aanvoeren en verspreiden van het zand dat gebruikt wordt voor de voorbelasting zullen een korte periode aanzienlijk meer vrachtwagens in Nieuw Reijerwaard rijden dan nu het geval is. Deze vrachtwagens rijden vanaf de Verbindingsweg de Voorweg op en nemen dezelfde route terug het gebied uit.

 

 

 
Bespreking Quick Scan woningen Rijksstraatweg buiten inpassingsplan in Algemeen Bestuur
 

Gedeputeerde Staten heeft de GRNR op 19 juli 2013 verzocht het onderzoek naar mogelijke aankoop van de woningen aan de Rijksstraatweg te verbreden. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Ridderkerk hebben gezamenlijk een Quick Scan uitgevoerd naar de financiële consequenties van verschillende varianten. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR heeft besloten om de resultaten van de Quick Scan aan Provinciale Staten toe te sturen met een verzoek voor een financiële bijdrage. De brief wordt ondertekend namens het AB en namens de gemeente Ridderkerk.

In de Quick Scan zijn alle woningen aan beide zijden van de Rijksstraatweg ter hoogte van Nieuw Reijerwaard in ogenschouw genomen.

 

In het onderzoek is uitgegaan van de WOZ-waarde zoals die momenteel geldt. De Rijksstraatweg is onderscheiden in verschillende gebieden, omdat een aantal woningen aan de Rijksstraatweg binnen de grenzen van het inpassingsplan vallen en een aantal niet. In de Quick Scan zijn de woningen buiten de grenzen van het inpassingsplan betrokken.

Voordat een vervolg gegeven kan worden aan het onderzoek en bijvoorbeeld de wensen van bewoners geïnventariseerd worden, is het nodig de financiële mogelijkheden in beeld te brengen. De conclusie uit de Quick Scan is dat een bedrag van circa 10 miljoen nodig is om aan bewoners die dat willen aan te kunnen bieden hun woning te verkopen.

 
 

 

 

Audioverslag AB vergadering 18 november 2013 beschikbaar

Het audioverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 november 2013 is beschikbaar op deze site. U kunt het vinden via het tabblad 'vergaderingen'.

 

U kunt in de kalender via de datum naar de vergadering gaan en daar vindt u het verslag.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu