Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

19 april 2013, nummer 16

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

GS stellen inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 16 april 2013 het inpassingsplan en het exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht in concept vastgesteld. Provinciale Staten moeten beide plannen nog goedkeuren. De provincie Zuid-Holland heeft hierover een persbericht verstuurd. De tekst van het persbericht kunt u hier lezen.

 

Het concept van de Nota van beantwoording en wijziging en andere stukken kunt u binnenkort digitaal raadplegen via de website http://ruimtelijkeplannen-ps.zuid-holland.nl . Zienswijzen van privépersonen zijn in de nota om privacy redenen geanonimiseerd.

 

 

 
Provincie verzend uitnodiging hoorzitting
Provinciehuis
 

Deze week verzendt de provincie de uitnodiging voor de hoorzitting over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard aan iedereen die een zienswijze hierop heeft ingediend. Provinciale Staten is voornemens het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vast te stellen in de Statenvergadering van woensdag 26 juni 2013.

 

Voorafgaand hieraan wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend in de gelegenheid gesteld deze mondeling toe te lichten in een hoorzitting met leden van Provinciale Staten. Wie hiervan gebruik wil maken moet zich uiterlijk 6 mei 2013 bij de provincie aanmelden. De hoorzitting vindt plaats op 22 mei 2013.

 
 

 

 

informatievoorziening bewoners

Tijdens de AB-vergadering op 8 april jl. is door een bewoonster van de Rijksstraatweg gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Zij gaf aan dat het voor bewoners onduidelijk is hoe het in de toekomst uit gaat zien in het gedeelte van de Rijksstraatweg wat grenst aan het plangebied van Nieuw Reijerwaard. Vanuit het Algemeen Bestuur van de GR is hiervoor begrip getoond. Het ontwikkelingsproces van Nieuw Reijerwaard is complex en gaat gepaard met onduidelijkheid.

 

Communicatie met betrokkenen is voor de GRNR om die reden een aandachtspunt. Op de website van de GRNR staat de meest actuele stand van zaken over de ontwikkelingen vermeld, met doorverwijzing naar de site van de provincie Zuid-Holland waar het gaat om de procedure van het inpassingsplan. Wanneer er onduidelijkheden zijn kan altijd contact worden opgenomen met Christine van Grunsven, directeur van de GRNR via 0180 – 200030 of door een bericht te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu.

 

 

 
Jaarrekening en begroting
 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 8 april jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2012 vastgesteld.

 

De begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2017 is naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De raden hebben tot eind mei gelegenheid om zienswijzen over de begroting in te dienen bij het AB van de GRNR. De begroting wordt 17 juni 2013 in het AB besproken en vastgesteld.

 
 

 

 

zichtbare werkzaamheden in het gebied

De komende weken worden in opdracht van de Ontwikkelmaatschap Ridderster (OMR) de werkzaamheden in het gedeelte tussen Verbindingsweg, Rijksstraatweg, Blaakwetering en Schneider/Boer & den Hoedt) afgerond. Er vindt nog een enkele asbestsanering en bodemsanering plaats voor de laatste opstallen worden gesloopt. Daarna concentreert het werk zich op het gedeelte ten westen van Schneider.

In augustus 2013 worden deze gronden opgeleverd aan de GRNR. Vanaf het derde kwartaal 2013 start de GRNR met de voorbereidingen voor het aanpassen van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de percelen. Op de website kunt u de planning van deze werkzaamheden vinden.

 

Verzoek van de politie: doe aangifte
De politie heeft gevraagd om iedereen te verzoeken aangifte te doen als er iets gebeurt of bij diefstal etc. U kunt met de politie contact opnemen via 0900 – 8844 en een afspraak maken om aangifte te doen.

Sloop

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu