Planningsschema

Wanneer?

Activiteit

2017

Eerste paal, start bouw bedrijven.

Vanaf 2013

Werkzaamheden in Nieuw Reijerwaard; bouwrijp maken en aanleg infrastructuur

Tweede helft 2013

Raad van State behandelingstermijn.

6 Weken na publicatie vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten

Beroepstermijn bij de Raad van State.

Voorjaar 2013

Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten.

Vaststelling Besluit Hogere grenswaarden door de gemeente Ridderkerk.

Voorjaar 2013

Vaststelling inpassingsplan inclusief MER en exploitatieplan door Gedeputeerde Staten.

19 november 2012

Inloopbijeenkomst over ontwerpinpassingsplan, MER en ontwerpexploitatieplan door Provincie Zuid-Holland in Het Plein, Koningsplein 1, Ridderkerk van 19:30 uur tot 21:00 uur.

De GRNR was aanwezig om vragen over de uitvoering te beantwoorden.

16 november t/m 27 december 2012

Ter inzagetermijn.

Voor alledrie de procedures (Ontwerpinpassingsplan inclusief MER, Ontwerpexploitatieplan en Hogere grenswaarden) loopt de ter inzagetermijn gelijk. Eenieder kan een zienswijze indienen op het ontwerpinpassingsplan inclusief MER. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpexploitatieplan (bij de provincie) en het besluit Hogere grenswaarde (bij de gemeente Ridderkerk).

6 november 2012

Vaststelling ontwerpinpassingsplan, MER en exploitatieplan door Gedeputeerde Staten.

Vaststelling ontwerpbesluit Hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder door B&W Ridderkerk.

15 Maart 2012

Informatieavond provincie over inpassingsplan heeft plaatsgevonden. Verslag is hier beschikbaar.

12 maart tot 14 mei 2012

Het voorontwerpinpassingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau MER liggen voor advies bij oa de gemeenteraad van Ridderkerk en Barendrecht en bij het Algemeen Bestuur van de GRNR. De termijn is inmiddels gesloten.

12 maart tot 23 april 2012

MER, notitie detailniveau en reikwijdte heeft ter inzage gelegen tot 23 april 2012. Termijn is inmiddels gesloten.

Kan de pagina niet vinden.