Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.

 

Wat is een gemeenschappelijke regeling?

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. Een openbaar lichaam bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een eigen ambtelijk apparaat. Het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden of collegeleden van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt vervolgens gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast beschikt een openbaar lichaam over een eigen ambtelijk apparaat dat veelal wordt aangestuurd door een eigen directeur.

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR bestaat uit:

Vanuit de gemeente Barendrecht:

De heer D. Vermaat, met als plaatsvervanger de heer P. Luijendijk

De heer L.P. van der Linden, met als plaatsvervanger de heer P. Luijendijk

De heer J. Jippes, met als plaatsvervanger mevrouw R.D. Roopram,

De heer A. Schippers, met als plaatsvervanger mevrouw R.D. Roopram,

 

Vanuit de gemeente Ridderkerk:

de heer H. Dokter, met als plaatsvervanger de heer M. Japenga.

De heer V.A. Smit, met als plaatsvervanger de heer M. Japenga.

De heer J. Ipskamp, met als plaatsvervanger de heer T.A. Alkema.

De heer L.J. Franzen, met als plaatsvervanger de heer T.A. Alkema.

 

Vanuit de gemeente Rotterdam:

De heer M.J.W. Struijvenberg,

De heer P.J. Langenberg,  met als plaatsvervanger de heer B.J. Eerdmans.

 

Leden Dagelijks Bestuur

Op grond van artikel 14.2 zijn voor het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen de heren Van der Linden, Smit en Struijvenberg. 

 

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

De leden van het AB hebben uit hun midden tot voorzitter gekozen de heer Van der Linden. Zijn plaatsvervanger is de heer Smit.

 

Conform artikel 19.1 en 19.2 kiest het Algemeen Bestuur uit de leden die zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. In de regeling (artikel 19.3) is opgenomen dat het AB jaarlijks een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter kiest, zodanig dat het voorzitterschap rouleert.

 

Bestuur GRNR dd 22 december 2016

 

Wat wordt er in een gemeenschappelijke regeling geregeld?
In een gemeenschappelijke regeling wordt in ieder geval vermeld welke belangen er behartigd worden, welke bevoegdheden er door de aangesloten gemeenten overgedragen worden en wordt de samenstelling van de besturen geregeld. Voorts wordt er in een gemeenschappelijke regeling vermeld hoe omgegaan wordt met een verzoek van een raadslid om inlichtingen. Tevens wordt dan ingegaan op de wijze hoe de inlichtingen verstrekt worden. Verder gaat de regeling in op de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, wanneer de begroting en de rekening opgesteld worden en hoe de regeling gewijzigd of opgeheven kan worden.
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is via deze site in te zien.

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is namens de deelnemende partijen het aanspreekpunt over alles wat betrekking heeft op de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard.

Openbaarheid van vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, vergelijkbaar met vergaderingen van de gemeenteraad. Op de website kunt u de actuele kalender raadplegen voor de datum, agenda en bijhorende stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur. U kunt ook de vergaderingen live volgen via internet en later nog eens terugluisteren.